Organizator

Organizatorem cyklicznych spotkań biznesowych jest Fundacja Pomagamy Potrzebującym z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500) przy ul. Strusiej 4c lok. 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807489, NIP 1231451909.

Definicje

Szkolenie: cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Organizator: instytucja lub osoba, do której należy zorganizowanie czegoś (np. wydarzenia)
Uczestnik: osoba biorąca w czymś udział
Prelegent: osoba wygłaszająca prelekcję
Regulamin: zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony. Regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grup osobowych.
Reklama: informacja połączona z komunikatem perswazyjnym
Warunki płatności: Warunki określające kiedy wierzytelność ma być zapłacona
Formy płatności: Informacja dotycząca sposobu zapłaty za produkt lub usługę, np. przelew, karta kredytowa, płatność przy odbiorze, zakup na raty.
Umowa: w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.
Odstąpienie od umowy: Można z niego skorzystać przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że umowa jest uważana za nieistniejącą.
Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Droga elektroniczna: ustawa uchwalona przez Sejm 18 lipca 2002 roku, regulująca kwestie prawne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. 
Przelew: jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (na przykład bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego lub rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta). Warunkiem przyjęcia przez dostawcę usług płatniczych polecenia przelewu jest posiadanie przez płatnika na rachunku wystarczającej kwoty pieniędzy. 
Karta płatnicza: karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

Regulamin szkoleń

 1. Organizator zobowiązany jest, by zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa związanego z reżimem sanitarnym przeciw Covid-19
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy – jeśli takiej nie posiada, powinien zgłosić Organizatorowi 2 dni przed planowanym terminem eventu.
 3. Wstęp na szkolenie organizowane przez Fundację mają osoby pełnoletnie, reprezentujące własny podmiot gospodarczy, organizację lub posiadają upoważnienie do ich reprezentowania.
 4. Szkolenia organizowane są w terminach i o tematyce opisanych pod adresem https://www.businessnetworking.pl/kalendarz-eventow/
 5. Harmonogram szkoleń zawiera informacje o terminie, miejscu, prelegentach, czasie rozpoczęcia a także zakończenia, jak również dodatkowych atrakcjach i warunkach uczestnictwa.
 6. Wymagany jest strój business casual oraz posiadanie kilkudziesięciu wizytówek na wymianę.
 7. Uczestnictwo w imprezie jest tożsame z wyrażeniem zgody na rejestrowanie przez Fundację swojego wizerunku i głosu, w postaci zdjęć i nagrań audio-video, a także na wykorzystanie ich w sieci oraz materiałach promocyjnych Fundacji. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości wycofania tej zgody.
 8. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia gościom transportu do lokalu ani transportu powrotnego. Należy je zorganizować we własnym zakresie.
 9. W lokalu, w którym organizowane jest szkolenie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia produktów spożywczych, alkoholu i innych środków odurzających (zakup produktów spożywczych możliwy jest na miejscu).
 10. Uszkodzenie mienia (przypadkowe lub celowe) w czasie trwania spotkania, będzie karane kwotą ustaloną przez managera lub gospodarza lokalu, w którym odbywa się szkolenie.
 11. Każdy z Uczestników biorących udział w wydarzeniu w pełni odpowiada za siebie – zgodnie z zapisami Ustawy o osiągnięciu pełnoletności i pełnych praw publicznych.

Rejestracja Uczestnika

 1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie głównej znajdującego się w prawym górnym rogu pod nazwą „Rejestracja”.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego niezbędne jest dokonanie opłaty za wybrany bilet znajdujący się pod adresem https://www.businessnetworking.pl/kup-bilet/
 3. Prosimy pamiętać o przesłaniu do nas logotypu podmiotu, w imieniu, którego dokonaliśmy rejestracji – logotyp wysyłamy na adres biuro[at]businessnetworking.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.businessnetworking.pl/kontakt/
 4. Termin rejestracji mija 2 dni przed terminem eventu.

Formy reklamy

 1. Reklamy dostępne są dla posiadaczy biletów co najmniej PREMIUM lub z opcją dopłaty (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem).
 2. Dostępne formy reklamy:
  – autoprezentacja
  – roll-up
  – baner
  – wywiad przed kamerą
  2.1. Autoprezentacja:
  – forma promocji własnej osoby oraz podmiotu, jaki reprezentujemy
  2.2. Roll-Up:
  – reklama wizualna na stojaku o wielkości nie większej niż 150 cm / 200 cm
  2.3. Baner:
  – rodzaj reklamy umieszczony w sali konferencyjnej lub w sieci; może mieć formę cyfrową i/lub fizyczną
  2.4. Wywiad przed kamerą:
  – najbardziej skuteczna forma reklamy, w której oprócz wizji przedstawiamy również opis w formie mówionej

Szkolenie

1. Czas trwania prelekcji podczas spotkania, to maks. 1 godzina zegarowa.
2. Prelegentem powinna być osoba, która jest co najmniej specjalistą w danej dziedzinie.
3. Prelegent zobowiązany jest do wcześniejszego udostępnienia prezentacji własnego autorstwa, którą wygłosi podczas spotkania oraz da zezwolenie na publikację prezentacji w sieci w celu pobrania przez uczestników spotkania, na którym zaprezentowano dany utwór.

OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wstęp na szkolenie możliwy jest po dokonaniu obowiązujących opłat.
2. Wyróżniamy 3 rodzaje biletów:
– Standard
– Premium
– VIP
2.1. Bilet STANDARD:
– uprawnia do jednorazowego wstępu
– catering
– udział w konkursach
2.2. Bilet PREMIUM:
– uprawnia do 12-stu kolejnych wejść na event
– catering
– udział w konkursach
– prawo do promowania siebie / podmiotu
– możliwość zorganizowania transportu do miejsca przebywania (np. do domu)
2.3. Bilet VIP:
– uprawnia do 12-stu kolejnych wejść na event
– catering
– udział w konkursach
– prawo do promowania siebie / podmiotu
– możliwość zorganizowania transportu do miejsca przebywania (np. do domu)
– możliwość noclegu w hotelu współpracującym z Organizatorem

Formy płatności

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard
– MasterCard Electronic
– Maestro.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy = rezygnacja z uczestnictwa.
 2. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić nie później niż 14 dni roboczych po dokonaniu płatności oraz min. 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
  2.1. Rezygnację zgłaszamy drogą elektroniczną na adres biuro[at]businessnetworking.pl oraz za pośrednictwem pisemnego oświadczenia z własnoręcznym lub elektronicznym podpisem.
 3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni roboczych, po czym informuje Klienta tą samą drogą wraz z podaniem informacji o terminie zwrotu płatności.
 4. Zwrot płatności odbywa się to przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez konsumenta (chyba że wyraźnie zgodził się on na inną metodę zwrotu).
 5. Jeżeli sposobem, jaki klient wybierze dla dokonania płatności, jest przelew, płatność elektroniczna lub za pośrednictwem karty płatniczej, czas realizacji zamówienia naliczany jest od momentu, w którym nastąpi autoryzacja.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pomagamy Potrzebującym z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500) przy ul. Strusiej 4c lok. 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807489, NIP 1231451909.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu.
 3. Informujemy, że dla celów zawarcia umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jest to wymogiem koniecznym zawarcia umowy, a podpisanie jej, jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie
  3.1. Dane kontaktowe inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych: iod[at]businessnetworking.pl
  3.2. Przedstawicielem ww. inspektora jest…
  3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwiającym organizację szkolenia a także na potrzeby umożliwiające swobodną komunikację Organizatora z Uczestnikiem, przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutu Fundacji Pomagamy Potrzebującym (Organizatora).
  3.4. Podanie danych jest wymogiem podstawowym dla zawarcia umowy i bez tego nie może być ona zawarta.
  3.5. Będąc administratorem Państwa danych osobowych, informujemy, że posiadają Państwo prawo do wglądu do zgromadzonych przez nas danych, zmieniania ich, żądania ich całkowitego usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Informujemy również, że mają Państwo prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania ich przed wycofaniem zgody. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie, do składania skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do właściwego organu administracyjnego.
  3.6. Przetwarzanie danych następuje w sposób automatyczny.
 4. Więcej, bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znaleźć można w naszej polityce poprawności.
 5. Jeżeli umowa została zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa, to istnieje możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zawarcia.